Regulamin klubu

REGULAMIN  KLUBU KALAFITNESS

 • Z usług KalaFitness mają prawo korzystać osoby, które zapoznają się i zaakceptują regulamin Klubu i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
 • Klientem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 16 lat, pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone,
 • Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby które posiadają Kartę Klubową, Karnet i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 • Warunkiem otrzymania Karty Klubowej, Karnetu jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Klubu, podpisanie Formularza Osobowego oraz uiszczenie opłaty za Kartę Klubową zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku zagubienia karty, Karnetu, Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta zostanie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru Karty Klubowej Klienta oraz uiszczeniu przez Niego opłaty w wysokości 25zł,
 • Karnet Klubowy upoważnia do wejścia do Klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się Kartą Klubową. Udostępnienie Karty Klubowej osobom nieupoważnionym, będzie skutkować wykluczeniem z Klubu, bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat,
 • Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie,
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Klubu
 • Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo,
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym,
 • Klub zastrzega sobie prawo do odmowy członkowstwa bez podania przyczyny, lub w szczególnych sytuacjach związanych z rażącym nieprzestrzeganiem regulaminu wycofać je,
 • Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. Uprawniony jest tylko pracownik Klubu,
 • Aby uzyskać Rachunek za usługi świadczone przez KalaFitness prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane będą w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu,
 • Każdy członek Klubu ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu. Pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu,
 • Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do Właściciela Klubu,
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
 • Regulamin Klubu obowiązuje od 1.08.2012r.

 Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:

 • Okazania przy wejściu Karty Klubowej,Karnetu a następnie pozostawienia Jej w recepcji, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać Kartę Klubową. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 25 zł,
 • Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania,
 • Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą,
 • Odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego,
 • Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, rzucanie sprzętu bezpośrednio na posadzkę,
 • Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny w szatniach, toaletach, pod natryskami itp.,
 • Opuszczenia siłowni nie później niż 5 minut przed zamknięciem Klubu.

 KARNETY

 • Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może On być nieczynny w okresie świątecznym.
 • W przypadku karnetu fitness (1,2,3 itd. razy w tygodniu), na każde wejście przypada 1 godzina aerobiku.
 • W przypadku karnetu łączonego siłownia + fitness (1,2,3 itd. razy w tygodniu), na każde wejście przypada 1 godzina aerobiku  oraz siłownia przed lub po zajęciach. Każde kolejne zajęcia w tym dniu traktowane są jako kolejne wejście,
 • Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet –niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia karnetu,
 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia,
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen karnetów oraz godzin otwarcia.

SIŁOWNIA I AEROBIK

 • Na salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, oraz zmienione, czyste obuwie sportowe,
 • Podczas ćwiczeń na siłowni lub zajęciach fitness obowiązuje używanie ręcznika. Należy położyć go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni i matach na zajęciach grupowych.
 • Po skończeniu treningu Klient powinien zostawić po sobie porządek oraz proszony jest o dezynfekcję maszyn cardio: uchwytów bieżni oraz maszyn eliptycznych płynem dezynfekującym oraz papierem, które znajdują się na Sali ćwiczeń cardio,
 • Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą,
 • Osoby mające wątpliwości co do wykonania ćwiczenia bądź obsługi maszyny powinny poprosić o pomoc trenera,
 • Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego zapisywania się,
 • Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów,
 • Klienci Klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i treningi. Niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć,
 • Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność,
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.